Smart development

Supportdesk 0172 784 039

          

Leveringsvoorwaarden

In de overeenkomsten tussen Smart Development NL B.V. en opdrachtgever en in de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Smart Development NL B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59656735.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Smart Development NL B.V. een overeenkomst aangaat.

Feed: databestand dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd voor de website met daarin alle website informatie.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en transacties van Smart Development NL B.V. zijn van toepassing de onderhavige voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele voorwaarden van derden. Dit wordt alleen anders indien in bepaalde uitzonderingsgevallen de afwijkende condities schriftelijk en uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard met terzijdestelling van onderhavige voorwaarden en de afwijkende condities door de directie van Smart Development NL B.V. zijn erkend middels ondertekening van de afwijkende condities.

Artikel 2: Vaststelling tarieven en condities

Onverminderd de bepalingen van deze voorwaarden stelt Smart Development NL B.V. zelfstandig haar tarieven en condities vast. Smart Development NL B.V. heeft het recht de leveringsvoorwaarden te herzien; vanaf dat moment zijn de herziene leveringsvoorwaarden van toepassing. Smart Development NL B.V. zal de opdrachtgever van herziening steeds tijdig op de hoogte stellen, in welk geval de opdrachtgever de bevoegdheid heeft om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Smart Development NL B.V. en opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Smart Development NL B.V. van een mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever.

Artikel 4: Termijn opdrachtovereenkomst

Een termijn opdrachtovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en wel voor de termijn bij het contract bepaald. Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de contractstermijn wordt een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

Artikel 5: Surseance of faillissement van de opdrachtgever

Indien een opdrachtovereenkomst tussen Smart Development NL B.V. en opdrachtgever in verband met faillietverklaring, het in liquidatie treden of surseance van betaling van de opdrachtgever niet gestand wordt gedaan, is het contract van rechtswege ontbonden en is Smart Development NL B.V. gerechtigd tot een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van 25% van het bedrag van de nog niet afgenomen diensten.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien Smart Development NL B.V. door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben om de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Smart Development NL B.V. hierdoor schadeplichtig zal zijn.

Als overmacht zullen gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten van de opdrachtgever– met name door te late of niet- levering – door toedoen van toeleveranciers, en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in aanvoer, machineschade, diefstal uit magazijnen van verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregel van overheid zoals vervoer-, import-, export-, of productieverboden, storingen van servers en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van Smart Development NL B.V. wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Smart Development NL B.V. ligt.

Artikel 7: Betaling

 1. Het gefactureerde bedrag is opeisbaar op de vervaldag, zijnde de dertigste dag na factuurdatum. Opdrachtgever is wegens niet tijdige betaling automatisch in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 2. De verzenddatum van de door Smart Development NL B.V. verzonden facturen wordt geacht nooit meer dan drie werkdagen voor de datum van ontvangst door opdrachtgever te liggen. Als datum van bancaire of girale betaling geldt steeds de datum per welke de rekening van Smart Development NL B.V. met het desbetreffende bedrag is gecrediteerd.
 3. Smart Development NL B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of garanties van opdrachtgever te vorderen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Smart Development NL B.V. het recht om de levering van haar diensten op te schorten, ook indien dit op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds werd geplaatst wordt alsdan terstond opeisbaar.
 4. Bij niet-betaling door opdrachtgever is Smart Development NL B.V. gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging de live zetting van webdiensten en andere leveranties op te schorten.
 5. Vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening is een contractuele rente verschuldigd over het onbetaald gelaten factuurbedrag van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 6. Reclames ten opzichte van (onderdelen van) een factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Smart Development NL B.V. te zijn gemeld op straffe van niet-ontvankelijkheid van de reclame. Indien de reclame zich richt tegen een onderdeel van de factuur blijft de verplichting tot tijdige betaling van de overige onderdelen van de factuur onverminderd van kracht.
 7. Smart Development NL B.V. is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van verschenen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken op de verschuldigde hoofdsom.

De opdrachtgever die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht de kosten welke Smart Development NL B.V. heeft gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, daaronder mede begrepen de kosten van interne administratieve afhandeling, buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 40,00 exclusief Omzetbelasting per zaak.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden Smart Development NL B.V. en voor haar werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het plaatsen van een reclame-uiting op enig medium van Smart Development NL B.V.. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder meer voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op een auteurs- of merkenrecht van deze derden.
 2. Smart Development NL B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud c.q. vorm van door opdrachtgevers gewenste websites en overige webdiensten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Smart Development NL B.V. of haar bedrijfsleiding.
 3. Smart Development NL B.V. is slechts aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten.
 4. Smart Development NL B.V. is voor directe schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist leveren van webdiensten niet verder aansprakelijk dan het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Behoudens indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Smart Development NL B.V. of haar bedrijfsleiding.
 5. Smart Development NL B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan hiervoor vermeld is uitgesloten.
 6. In geval van enige aansprakelijkheid van Smart Development NL B.V. is deze altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan de opdrachtgever of diens bemiddelaar terzake in rekening gebracht is.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Geschillen

Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Smart Development NL B.V. gesloten overeenkomst worden, indien tussen Smart Development NL B.V. en opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Smart Development NL B.V. en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.