Smart development

Supportdesk 0172 784 039

          

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Smart development


1. Toepasselijkheid
1.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding van Smart development, iedere overeenkomst tussen Smart development en de koper en alle handelingen ter uitvoering van een overeenkomst tussen Smart development en de koper.
1.3 De toepasselijkheid van door de koper gebruikte inkoop- of andere voorwaarden wordt door Smart development uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.


2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Smart development niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Smart development een order van de koper schriftelijk aanvaardt of indien uitvoering aan een order wordt gegeven.

3. Wijzigingen en aanvullingen
3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 3.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Smart development geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen. Indien deze omstandigheden, na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, wijzigen en Smart development die niet heeft kunnen voorzien, heeft Smart development het recht, onder opgave van de daaruit voortvloeiende kosten, de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.2 Het uurtarief van Smart Development bedraagt 85 euro per uur exclusief B.T.W. en wordt per half uur doorbelast op basis van nacalculatie.


5. Betaling
5.1 Betaling door de koper van de koopsom en elk ander gefactureerd c.q. door hem verschuldigd bedrag dient netto volledig, zonder enige korting, inhouding of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
5.2 Indien op enig moment bij Smart development gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft Smart development het recht, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbetaald of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt.
5.3 Door het verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen vanSmart development op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.4 De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van
een betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van
2% verschuldigd.
5.5 Indien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de koper verplicht Smart development alle buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder iedere vorm van juridische dienstverlening, advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobureaus worden gefixeerd op minimaal 15% van
de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van e 225,- exclusief omzetbelasting.
5.6 Wederpartij kan in het geval van verzuim geen beroep doen op overmacht in de zin van artikel 6:84 BW.
5.7 In het geval wederpartij in verzuim is geraakt is ontbinding van de overeenkomst tot opdracht niet mogelijk op grond van artikel 6:265 BW.
5.8 Op grond van artikel 6:74 BW heeft Smart Development B.V. recht op schadevergoeding indien wederpartij in verzuim is geraakt.


6. Afleveringstermijn
6.1 De door Smart development opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op, de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Smart development geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Smart development verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Smart development zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt, als hiervoor bedoeld in artikel 2.2. Indien Smart development voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de koper moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Smart development, doch niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
6.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding. De koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
In dat geval is de koper gerechtigd de betreffende order te annuleren, mits hij hiervan aan Smart development schriftelijk kennis geeft.
6.4 Smart development heeft ten allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
6.5 Na oplevering van een website of webshop door Smart Development geeft zij 1 maand bug vrij garantie. Na het verstrijken van hanteert zij het uurtarief van 85 euro exclusief B.T.W. of de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract.

7. Aflevering en risico
7.1 De aflevering van de goederen en/of diensten, de bepaling omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f.
7.2 Indien de hiervoor in art. 7.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, gaat het risico van de diensten steeds op de koper over op het tijdstip, waarop de goederen en/of diensten gereed zijn voor (digitale) verzending en zal
de aflevering van de goederen en/of diensten steeds geschieden voor rekening en risico van de koper.
7.3 Indien de koper de diensten of voor de goederen en/of diensten uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt of in ontvangst neemt, dan zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval is
Smart development gerechtigd de goederen en/of diensten aan een
derde te verkopen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derden.
7.4 Omzetderving bij de koper als gevolg van het onverhoeds uitvallen van de server kan in geen geval worden verhaald op Smart Development. Smart development vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid die ten grondslag ligt aan het onverhoeds uitvallen van een van de door haar beheerde servers.
7.5 Ketenaansprakelijkheid Wet beschermings persoonsgegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de door haar verzamelde persoonsgegevens. Ook als zij deze laten verwerken door Smart Development B.V. Dit houdt in dat wanneer er een datalek plaatsvindt bij Smart Development B.V., of andere aan deze onderneming gerelateerde informatieverwerkers, de opdrachtgever zelf aansprakelijk blijft, alsmede de afhandeling dient te verzorgen.

8. Inspectie en reclame
8.1 De koper is verplicht de goederen en/of diensten nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Eventuele reclames over gebreken aan de goederen en/of diensten moeten uiterlijk binnen tien dagen na aankomst van de goederen en/of diensten schriftelijk aan Smart development worden medegedeeld.
8.3 Gebreken die redelijkerwijs binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten aan Smart development worden gemeld.
8.4 Indien reclames niet tijdig schriftelijk door de koper aan Smart development worden medegedeeld, vervallen alle eventuele aanspraken van de koper jegens Smart development.
8.5 Indien de koper enig gebrek constateert, is de koper verplicht om het gebruik of de installatie van de betreffende goederen en/of diensten onverwijld te staken. De koper zal alle door Smart development voor onderzoek van het gebrek gewenste medewerking verlenen, onder meer door Smart development in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van bewerking, installatie c.q. gebruik.
8.6 Tot het tijdstip waarop Smart development met retournering van de diensten heeft ingestemd staat het de koper niet vrij uit eigen beweging de goederen en/of diensten te retourneren.
8.7 De koper kan ter zake van reclames over gebreken van goederen en/of diensten geen rechten jegens Smart development doen gelden indien de goederen en/of diensten niet op juiste wijze zijn gebruikt en/of zolang de koper enige verplichting jegensSmart development niet is nagekomen.
8.8 De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van goederen en/of diensten waarvan om welke reden dan ook doorSmart development geen controle op de reclame kan plaats hebben.
8.9 Indien de koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken aan de goederen en/of diensten, is de daaruit voor Smart development voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in art. 7.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering, met in acht neming van de bepalingen in art. 11.
8.10 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij goederen en/of diensten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst, wanneer instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van de koper kanworden verlangd.

9. Overmacht
9.1 Indien Smart development door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. In geval van overmacht heeftde koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Smart development als gevolg van de overmachtenig voordeel mocht hebben.
9.3 Onder overmacht van Smart development wordt verstaan: elke van de wil van Smart development onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Smart development kan
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, stagnatie, of andere problemen bij de productie door Smart development of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enig van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.4 Smart development zal de koper zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de goederen en/of diensten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de koper nadat de koper al hetgeen hij ter zake van de goederen aan Smart development verschuldigd is of zal worden, volledig
heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele vergoedingen ter zake van de goederen en/of diensten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Voordat het eigendom van de goederen en/of diensten op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen en/of diensten te verkopen of af te leveren, te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De koper is in dat geval slechts gerechtigd de goederen en/of diensten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
10.3 Indien en zolang het eigendom van de goederen en/of diensten nog niet op de koper is overgegaan, zal koper Smart development onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen en/of diensten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen en/of diensten.
10.4 Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator, of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van Smart development.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor zover de goederen en/of diensten door Smart development aan de koper zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van Smart development verstrekte kwaliteitsomschrijving, is Smart development tot niet meer gehouden dan in deze kwaliteitsomschrijving is aangegeven.
11.2 Behoudens opzet of grove schuld van Smart development of haar leidinggevend personeel is de aansprakelijkheid van Smart development jegens de koper, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de koopprijs van de goederen en/of diensten.
11.3 Behoudens opzet of grove schuld van Smart development of haar leidinggevend personeel is zij nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van de koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriele schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Smart development of haar leidinggevend personeel, zal de koper van Smart development vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de goederen en/of diensten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van goederen en/of diensten.

12. Ontbinding
12.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de koper is de koper in verzuim en is Smart development gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar het oordeel van Smart development voldoende zeker is gesteld en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Smart development tot enige schadevergoeding jegens de koper zal zijn gehouden, en onverminderd de Smart development verder toekomende rechten.
12.2 In de hiervoor in art. 12.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Smart development op de koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle onbetaald gebleven goederen en/of diensten.

13. Bevoegde rechter
13.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, met dien verstande dat Smart development het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de koper aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.